第32章

第32章

Σόλων μὲν δὴ εὐδαιμονίης δευτερεῖα ἔνεμε τούτοισιΚροῖσος δὲσπερχθεὶς εἶπε ‘ ξεῖνε Ἀθηναῖε δ᾽ ἡμετέρη εὐδαιμονίη οὕτω τοιἀπέρριπται ἐς τὸ μηδὲν ὥστε οὐδὲ ἰδιωτέων ἀνδρῶν ἀξίους ἡμέαςἐποίησας;’  δὲ εἶπε ‘ Κροῖσεἐπιστάμενόν με τὸ θεῖον πᾶν ἐὸνφθονερόν τε καὶ ταραχῶδες ἐπειρωτᾷς ἀνθρωπηίων πρηγμάτωνπέρι. ’

ソロンはクレオビスとビトン)をの第二位に挙げた。これに対し、クロイソスは怒って言った。「アテナイの客よ、私たちの幸福はそんなにも無価値なのか。あなたは私たちを、一般の人々よりも劣っているとしたのか?」ソロンは答えた。「クロイソスよ、神々が全て嫉妬深く、そして不安定であることを知りながら、あなたは人間のことについて尋ねているのか。」

 [2] ἐν γὰρ τῷ μακρῷ χρόνῳ πολλὰ μὲν ἐστὶ ἰδεῖν τὰ μή τις ἐθέλειπολλὰ δὲ καὶ παθεῖν.  ἐς γὰρ ἑβδομήκοντα ἔτεα οὖρον τῆς ζόηςἀνθρώπῳ προτίθημι. ’

神々が全て嫉妬深く、そして不安定であることを知りながら、長い人生の間には、人が望まないことも多く見るし、多くのことを経験することもある。なぜなら、人間には七十年の寿命を与えられるからだ。

[3] οὗτοι ἐόντες ἐνιαυτοὶ ἑβδομήκοντα παρέχονται ἡμέρας διηκοσίας καὶ πεντακισχιλίας καὶ δισμυρίαςἐμβολίμου μηνὸς μὴγινομένουεἰ δὲ δὴ ἐθελήσει τοὔτερον τῶν ἐτέων μηνὶ μακρότερονγίνεσθαιἵνα δὴ αἱ ὧραι συμβαίνωσι παραγινόμεναι ἐς τὸ δέονμῆνες μὲν παρὰ τὰ ἑβδομήκοντα ἔτεα οἱ ἐμβόλιμοι γίνονταιτριήκοντα πέντεἡμέραι δὲ ἐκ τῶν μηνῶν τούτων χίλιαιπεντήκοντα. ’

「これらの人々は七十歳で、二百五十五日となります。閏月がない場合には、もし彼らがその年よりも長い月を望む場合、その期間が適切な時期に訪れるようにするため、七十歳を超えた月は三十五ヶ月になり、これによって、この期間は一万五百日になります。」

[4] τουτέων τῶν ἁπασέων ἡμερέων τῶν ἐς τὰ ἑβδομήκοντα ἔτεαἐουσέων πεντήκοντα καὶ διηκοσιέων καὶ ἑξακισχιλιέων καὶ δισμυριέων ἑτέρη αὐτέων τῇ ἑτέρῃ ἡμέρῃ τὸ παράπαν οὐδὲνὅμοιον προσάγει πρῆγμα.  οὕτω ὦν Κροῖσε πᾶν ἐστὶ ἄνθρωπος συμφορή. ’

これらの七十年間の毎日は、一日一日が全く同じではありません。したがって、一日ともう一日とを比べると、全く同じことはありません。このように、クロイソスよ、人生は完全に苦難です。

[5] ἐμοὶ δὲ σὺ καὶ πλουτέειν μέγα φαίνεαι καὶ βασιλεὺς πολλῶν εἶναι ἀνθρώπωνἐκεῖνο δὲ τὸ εἴρεό με οὔ κω σε ἐγὼ λέγωπρὶν τελευτήσαντα καλῶς τὸν αἰῶνα πύθωμαιοὐ γάρ τι  μέγα πλούσιος μᾶλλον τοῦ ἐπ᾽ ἡμέρην ἔχοντος ὀλβιώτερος ἐστίεἰ μή οἱ τύχη ἐπίσποιτο πάντα καλὰ ἔχοντα εὖ τελευτῆσαὶ τὸν βίονπολλοὶ μὲν γὰρ ζάπλουτοι ἀνθρώπων ἀνόλβοι εἰσίπολλοὶ δὲ μετρίως ἔχοντες βίου εὐτυχέες. ’

「あなたは非常に裕福であり、多くの人々の王であるように私には見えます。しかし、あなたが尋ねたことについては、私はまだあなたを幸せだとは言いません。あなたが人生を立派に終えたと知るまでは。非常に裕福な人が、その日暮らしの人よりも幸せであるとは限りません。すべてのことがうまくいって、人生を立派に終えることができたなら、初めて幸せだと言えます。多くの人々は大変裕福であっても不幸であり、多くの人々はほどほどの生活をしていても幸運です。」

[6]  μὲν δὴ μέγα πλούσιος ἀνόλβιος δὲ δυοῖσι προέχει τοῦ εὐτυχέος μοῦνονοὗτος δὲ τοῦ πλουσίου καὶ ἀνόλβου πολλοῖσι μὲν ἐπιθυμίην ἐκτελέσαι καί ἄτην μεγάλην προσπεσοῦσαν ἐνεῖκαι δυνατώτερος δὲ τοῖσιδε προέχει ἐκείνουἄτην μὲν καὶ ἐπιθυμίην οὐκ ὁμοίως δυνατὸς ἐκείνῳ ἐνεῖκαιταῦτα δὲ  εὐτυχίη οἱ ἀπερύκειἄπηρος δὲ ἐστίἄνουσοςἀπαθὴς κακῶνεὔπαιςεὐειδής. ’

非常に裕福であっても不幸な人は、幸運な人に対して二つの点でのみ優れていますが、幸運な人は裕福で不幸な人に対して多くの点で優れています。裕福で不幸な人は、欲望を満たし、大きな災難が降りかかっても耐える力が強いです。しかし、幸運な人は次の点で彼に勝ります。彼は災難や欲望を同じように耐える力がありませんが、幸運によってそれらを避けることができ、身体的に健康で病気にならず、苦痛を感じることもなく、良い子供に恵まれ、容姿も美しいのです。

[7] εἰ δὲ πρὸς τούτοισι ἔτι τελευτήσῃ τὸν βίον εὖοὗτος ἐκεῖνος τὸν σὺ ζητέεις ὄλβιος κεκλῆσθαι ἄξιος ἐστίπρὶν δ᾽ ἂν τελευτήσῃἐπισχεῖνμηδὲ καλέειν κω ὄλβιον ἀλλ᾽ εὐτυχέα. ’

その上さらに、人生を立派に終えることができたならば、その人こそあなたが求めている幸福な人間と呼ばれるにふさわしい人物でございます。人は人生を終えるまでは幸運な人と呼ぶことはできても、幸福な人と呼ぶことは差し控えるべきでしょう。

[8] τὰ πάντα μέν νυν ταῦτα συλλαβεῖν ἄνθρωπον ἐόντα ἀδύνατονἐστίὥσπερ χωρῇ οὐδεμία καταρκέει πάντα ἑωυτῇ παρέχουσαἀλλὰ ἄλλο μὲν ἔχει ἑτέρου δὲ ἐπιδέεται δὲ ἂν τὰ πλεῖστα ἔχῃαὕτη ἀρίστη.  ὣς δὲ καὶ ἀνθρώπου σῶμα ἓν οὐδὲν αὔταρκες ἐστίτὸ μὲν γὰρ ἔχειἄλλου δὲ ἐνδεές ἐστι: ’

「人間である以上、すべての物を手に入れることは不可能なことでございます。同じようにどの国にいたしましても、必要とする全てのものを自ら供給することはできません。あるものは持っているが、他のものは不足しているのが実情で、最も多くのものを持っている国が最良の国ということなのでございます。人間の体も同じで、一人一人、誰も完全に自足しているような者はおりません。あれがあればこれはないと申すわでございます。」

[9] ὃς δ᾽ ἂν αὐτῶν πλεῖστα ἔχων διατελέῃ καὶ ἔπειτα τελευτήσῃεὐχαρίστως τὸν βίονοὗτος παρ᾽ ἐμοὶ τὸ οὔνομα τοῦτο  βασιλεῦδίκαιος ἐστὶ φέρεσθαι.  σκοπέειν δὲ χρὴ παντὸς χρήματος τὴντελευτήνκῇ ἀποβήσεταιπολλοῖσι γὰρ δὴ ὑποδέξας ὄλβον  θεὸςπρορρίζους ἀνέτρεψε.’

「そして、その中で最も多くを持ち続け、その後、人生を満足して終えることができる者こそ、王よ、この名を持つにふさわしいのです。あらゆる事柄の結末がどうなるかを見極める必要があります。多くの人々に一時的に幸福を与えた神が、彼らを根こそぎにしてしまうことがあるからです。」