第33章 ソロン追放

第33章 ソロン追放

ταῦτα λέγων τῷ Κροίσῳ οὔ κως οὔτε ἐχαρίζετοοὔτε λόγου μινποιησάμενος οὐδενὸς ἀποπέμπεταικάρτα δόξας ἀμαθέα εἶναιὃςτὰ παρεόντα ἀγαθὰ μετεὶς τὴν τελευτὴν παντὸς χρήματος ὁρᾶνἐκέλευε.

これらのことを語ることで、クロイソスには全く喜ばれず、彼はソロンを何の価値もない者と見なし、追い返した。ソロンは現在の良いことを無視し、あらゆる事柄の結末を見るべきだと言ったことで、非常に無知であると見なされたのである